Chatham Goodfellows Lifetime Achievement Award

2016 – Union Gas Employees
2017 – Williston Family
2018 – Fred Osmon